Chráňte životné prostredie

  • Staré batérie obsahujú nebezpečné látky.
  • Nikdy nevyhadzujte starú batériu do odpadkového koša!
  • Vždy ju odovzdajte na mieste k tomu určenom, napríklad na zbernom  mieste, alebo u Vášho predajcu.